OM PROSJEKTET

 

Arbeidet med Scenarier 2029 har pågått et drøyt år og er en videreutvikling av Bergensscenarier fra 2004 og Scenarier2020 Rogaland-Agder fra 2006. Prosjektet er unikt på flere måter. Det er første gang i Norge at så omfattende regionale scenarioprosjekter gjøres til gjenstand for oppdatering og videreføring. For første gang gjøres det et helhetlig og samlet framsyn for hvordan disse nasjonalt viktige regionene i Sør Vest Norge kan komme til å utvikle seg. Det gir studien en strategisk dimensjon som er trukket inn i arbeidet. Forskerteamet har brukt erfaringene fra de tidligere scenariene for å gjøre Scenarier2029 så relevant som mulig. En lærdom er at behovet for regionalt lederskap den gang ble undervurdert, noe som rettes opp denne gang i form av klare utfordringer.

 

Utviklingen av scenariene bygger på omfattende utredninger, statistikk og intervjuer med et betydelig antall nøkkelinformanter. Grunnlagsutredningene trekker trådene langt tilbake for å få øye på langsiktige trender som peker framover mot 2029. De fem grunnlagsutredningene finnes alle på nettet:

 

  • Boligmarkedet: drivkrefter, utviklingstrekk og framtidsperspektiver

  • Helse- og omsorgstjenester: drivkrefter, utviklingstrekk og

    framtidsperspektiver

  • Migrasjon og arbeidsmarkedet: drivkrefter, utviklingstrekk og

    framtidsperspektiver

  • Ungdom i skole- og arbeidsmarkedet

  • Regioners innovasjonsevne

Utviklingen på disse områdene er sentrale for å forstå hvordan det blir å bo, arbeide og vokse opp i de fire regionene.

Regionene må ses i en internasjonal kontekst. Vi har benyttet en «global radar» som identifiserer i alt 14 globale trender som både utfordrer og gir muligheter for regionene. Av disse har vi prioritert to trender som spesielt kan få store konsekvenser for de regionale framtidsbildene: klimapolitikken og Kinas fortsatte framvekst.

 

Scenariene handler i stor grad om neste generasjon og deres oppvekst. Derfor rettes det et kraftig søkelys på grunnskolen og videregående skoler. Der legges grunnlaget for elevenes nysgjerrighet og lysten på kunnskap og ferdigheter. Kvaliteten i norske skoler og universitetet er under heftig debatt. Denne diskusjonen går scenariene rett inn i. Hva gjør vi når skolereformene ikke virker? Hva gjør vi med kvaliteten på lærerutdanningen?

 

Intervjuene med nøkkelpersoner er brukt dels for å prøve ut våre antakelser om framtida, dels for å komme på sporet av nye trender, muligheter og trusler.

 

Boligbygging er et sentralt tema i scenariene. Spesielt i Bergen- og Stavangerregionen bygges det altfor lite i forhold til behovet. For å komme med konkrete innspill har vi engasjert arkitektfirmaet 3RW i Bergen som har utarbeidet tre utbyggingskonsepter: Sentrum urban, Transform urban og Sub urban. I alle de fire regionene er disse boligformene plassert konkret i aktuelle områder.

 

Sparebank1 SR-Bank, som finansierer prosjektet, har gitt forskerteamet frie hender. Det ligger ingen føringer fra bankens side på innhold og konklusjoner. Hele prosjektet er offentlig tilgjengelig på nettstedet.