HAUGALANDET

HAUGALANDET

Litteratur – Haugalandet Scenariofortellingene for Haugalandet er utarbeidet med utgangspunkt i en rekke datakilder. I det følgende presenteres de viktigste skriftlige kildene.  Rapporter Brunborg og Texmon, Inger (2011): Befolkningsframskriving 3011 – 2100: Nasjonale resultater. Økonomiske analyser 4/2011.Blomgren, Atle, Gjelsvik, Martin og Holmen, Ann Karin Tennås (2011): Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner. Rapport IRIS – 2011/159.Farsund, Arild Aurvåg (2012): Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver. Arbeidsnotat IRIS - 2012/027.Gjelsvik, Martin (2012): Scenarier 2029 – Regioners innovasjonsevne. Arbeidsnotat IRIS - 2012/088.Jon M. Hippe, Tove Midsundstad, Åsmund Arup Seip, Hanne Bogen og  Gudmund Hernes, “When I´m sixty four – Seniorpolitiske framtidsbilder, Fafo rapport 2012:02.Mathisen, Ida Holth (2012): Scenarier 2029 – Ungdom i skole og arbeidsliv. Arbeidsnotat IRIS - 2012/036Nødland, Svein Ingve (2012): Scenarier 2029 – Helse- og omsorgstjenester – drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver. Arbeidsnotat IRIS - 2012/066.Nødland, Svein Ingve (2012): Scenarier 2029 – Migrasjon og arbeidsmarkedet – drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver. Arbeidsnotat IRIS - 2012/102. Leknes, Einar 2006, Scenario 2020 Haugalandet – Grunnlag for den interaktive versjonen. IRIS notat 2006/108 Vareide, Knut og Storm, Hanne Nyborg: Næringsutvikling, innovasjon og attraktivitet. Haugesundsregionen, TF notat 34/2011SINTEF Fiskeri og havbruk (2012): Verdiskaping basert på produktive hav i 2050. Texmon, Inger Regional framskrivning av antall innvandrere 2011 – 2040, SSB rapport 11/2012 Offentlige dokumenter Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens Vegvesen (2012): Forslag til nasjonal transportplan 2014-2023.Rogaland fylkeskommune: Dokumenter knytte til Regional plan for Areal og transport: • Kommunevis befolkningsutvikling, befolkningsstruktur og flyttemønstre• Forventet befolkningsutvikling på Haugalandet til 2050• Boligarealanalyse• Næringsarealanalyse• Analyse av handelsomsetningen• Noen holdepunkter for vurdering av “Rogfast-effekten” på Haugalandet• Innbyggere og arbeidsplasser i sentre og målpunkter på Haugalandet• SituasjonsbeskrivelseRogaland Fylkeskommune: Transportplan for Haugalandet Handlingsplan 2006 – 2020 SR-Bank, Haugaland Vekst og Rogaland fylkeskommune Omdømmebarometeret 2011Olje- og energidepartementet (2012): Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel.