BERGENSREGIONEN

BERGENSREGIONEN

Litteratur – Bergensregionen

 

Scenariofortellingene for Bergensregionen er utarbeidet med utgangspunkt i en rekke datakilder. I det følgende presenteres de viktigste skriftlige kildene.

 

 

Rapporter

 

Asplan viak og Agenda Kaupang (2012): Innsigelsesinstituttets påvirkning av lokalt selvstyre.

Aspaln viak (2011): Utvikling av elvebyen Arna.

Business Region Bergen (2010): Strategisk næringsplan for Bergensregionen 2010 – 2014. Perspektiver mot 2025.

Business Region Bergen (2012): Nøkkeltall for prioriterte næringer i Bergensregionen.

Barlindhaug, Rolf, Juvkam, Dag, Sørlie, Kjetil og Texmon, Inger (2010): Befolkningsutvikling og boligmarked i fem storbyer. Oslo: NIBR-rapport 2010: 17.

Berrefjord, Ole og Heum Per (2012): Perspektivanalyse 2020 – Hordalands fremtidige rolle som petroleumsregion.

Brunborg og Texmon, Inger (2011): Befolkningsframskriving 3011 – 2100: Nasjonale resultater. Økonomiske analyser 4/2011.

Blomgren, Atle, Gjelsvik, Martin og Holmen, Ann Karin Tennås (2011): Verdiskapingsevnen i norske storbyregioner. Rapport IRIS – 2011/159.

Farsund, Arild Aurvåg (2012): Scenarier 2029 Boligmarkedet - drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver. Arbeidsnotat IRIS - 2012/027.

Farsund, Arild Aurvåg og Holmen, Ann Karin Tennås (2012): Evaluering av prosjektet «Storbysamarbeid på Sør-Vestlandet – Iverksetting Energi og miljø». Arbeidsnotat IRIS - 2012/033.

Gjelsvik, Martin (2012): Scenarier 2029 – Regioners innovasjonsevne. Arbeidsnotat IRIS - 2012/088.

Hordaland fylkeskommune, NHO Hordaland, Innovasjon Norge og NAV (2012): Ein oljesmurt arbeidsmarknad. Næringsbarometer mai 2012.

Juvkam, Dag, Sørlie, Kjetil og Texmon, Inger (2010): Demografisk utvikling i fem storbyer. Oslo: NIBR-rapport 2010: 16.

Mathisen, Ida Holth (2012): Scenarier 2029 – Ungdom i skole og arbeidsliv. Arbeidsnotat IRIS - 2012/036.

Nødland, Svein Ingve (2012): Scenarier 2029 – Helse- og omsorgstjenester – drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver. Arbeidsnotat IRIS - 2012/066.

Nødland, Svein Ingve (2012): Scenarier 2029 – Migrasjon og arbeidsmarkedet – drivkrefter, utviklingstrekk og fremtidsperspektiver. Arbeidsnotat IRIS - 2012/102.

Nøttvedt, Arvid (2012): FME-SUCCESS – Hvorfor lagre CO2? Foredrag for Bergen Næringsråd.

SITEF Fiskeri og havbruk (2012): Verdiskaping basert på produktive hav i 2050.

 

 

Offentlige dokumenter

 

Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens Vegvesen (2012): Forslag til nasjonal transportplan 2014-2023.

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune (2009): Framtidig bybanenett i Bergensområdet.

Bergen kommune (2011): Kommuneplanens arealdel 2010, andre gangs behandling. Byrådssak 6. mai 2011.

Bergen kommune (2012): Kvalitetsmelding for grunnskolen i Bergen 2011.

Bergen kommune (2012): Nygårdstangen – Forslag til områdereguleringsplan og konsekvensutredning.

Business Region Bergen (2012): Behov for næringsarealer i Bergensregionen.

Hordaland fylkeskommune (2011): Regional plan for utbyggingsmønster, arealbruk og transport i Bergensområdet.

Hordaland fylkeskommune (2012): Skolebruksplan for Hordaland fylke. Høringsutkast.

Hordaland fylkeskommune og Bergen og omland havnevesen (2007): Bergen hamn: Analyse av moglege ekspansjonsområde.

Olje- og energidepartementet (2012): Økt bore- og brønnaktivitet på norsk sokkel.

Statens vegvesen (2011): Kjuagutt og stril – mindre bil: Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystemet i Bergensområdet.

 

 

Avisoppslag

 

Bergens Tidende: Snart er det strake vegen til Os. 28. mars 2006.

Bergens Tidende: Her har fylkesmannen sagt stopp. 4. april 2011.

Bergens Tidende: Her bygges det over en lav skog. 22. juni 2011.

Bergens Tidende: Bedrifter i vest forsker lite. 3. august 2011.

Bergens Tidende: Tiden er over for å bygge flere plasskrevende eneboliger i Bergen. Fremtidens boliger kommer som småbyer i ring rundt bysentrum. 18. desember 2011.

Bergens Tidende: Oljeboom gir kamp om fagarbeidere. 13. juni 2012.

Bergens Tidende: Bergen tregast blant storbyane. 7. august 2012.

Bergens Tidende: Bergen er landets beste skoleby. 16. august 2012.

Bergens Tidende: Visst gjør det godt når knopper brister. 31. august 2012.

Bergens Tidende: Fra Skranevatnet til Shanghai. 8. september 2012.

Bergens Tidende: Byrådets offensive skoleløfter i det blå. 18. oktober 2012.

Morgenbladet: De nye mellomlederne. 31. august 2012.

Nationen: En skole for skulkere. 17. september 2012.

Stavanger Aftenblad: Skal staten subsidiere Schibsted? 6. september 2012.